Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych

Działalność


Nadrzędnym celem Laboratorium Badawczego Maszyn Rolniczych jest zaspokojenie potrzeb Klientów i utrzymanie ich zaufania. Wdrożony system zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zapewnia wysoką wiarygodność wyników badań. Badania prowadzimy zgodnie z najlepszą praktyką, z zachowaniem zasad bezstronności, niezależności i poufności, stosujemy wymagania i metody badawcze określone w normach EN, ISO, IEC i PN, w tym normach zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej. Nasze kompetencje do wykonywania badań są potwierdzone akredytacją udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji nr AB 190 (akredytacja od 1998 r.).

Realizujemy politykę jakości, wyrażoną w Deklaracji Dyrekcji Instytutu i Deklaracji Kierownictwa Laboratorium Badawczego.

Szczegółowy, aktualny zakres naszej akredytacji zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji AB 190)

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną lub skorzystanie z formularza zapytania ofertowego on-line: [ tutaj ]


Prowadzimy:

 • Badania akustyczne i hałasu, w tym hałasu spowodowanego przez drgania wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i pojazdów,
 • Badania elektryczne maszyn i wyposażenia,
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (moc akustyczna),
 • Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego oraz maszyn,
 • Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i pojazdów

Oferujemy:

 • badania bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych, w tym ocenę instrukcji obsługi,
 • opracowanie dokumentacji oceny zgodności z dyrektywami UE, zawierającą analizę zagrożeń i ocenę ryzyka dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
 • opracowanie modeli bezpieczeństwa maszyny oraz ocenę zgodności z wymaganiami dyrektyw UE i norm zharmonizowanych na etapie koncepcji i projektowania wyrobu,
 • ocenę zgodności maszyn i przyczep rolniczych z przepisami o warunkach technicznych i wyposażeniu pojazdów (ruch po drogach publicznych), w tym pomiary mas oraz nacisków kół i osi jezdnych pojazdów drogowych (do 10 t/punkt podparcia),
 • opracowanie ekspertyz technicznych maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych,

 • szkolenia w zakresie stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa oraz przygotowania instrukcji obsługi wg norm zharmonizowanych,
 • badania, testy oraz ekspertyzy maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych dla potrzeb nadawania znaków:
  • „WYRÓB NA MEDAL” (wyróżnienie wyrobów o wysokich walorach użytkowych, potwierdzonych przez Łukasiewicz - PIMR jako niezależną instytucję),
  • „ZNAK BEZPIECZEŃSTWA KRUS” (wyróżnienie wyrobów o zwiększonych walorach bezpieczeństwa, nadawane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),

 • współpracę przy realizacji projektów celowych, badawczych i rozwojowych, projektów europejskich oraz projektów dofinansowywanych z funduszy UE,
 • doradztwo w zakresie projektowania i wykonania bezpiecznych maszyn.

Badania bezpieczeństwa użytkowania i mocy akustycznej wykonujemy dla potrzeb:

 • oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej: maszynową 2006/42/WE, niskonapięciową 2014/35/WE, hałasową 2000/14/WE i o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE, w tym dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
 • dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B”,
 • badań kontrolnych dla organów nadzoru rynku.

Badania wykonywane w Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych mogą być podstawą do wystawiania deklaracji zgodności WE i oznaczania maszyn znakiem CE.


 • Wyniki naszych badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.
 • Uczestniczymy w pracach normalizacyjnych w ramach komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jesteśmy członkiem rzeczywistym European Network for Testing of Agricultural Machines ENTAM oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, dzięki czemu stale doskonalimy metody badawcze.

Naszymi atutami są:

 • wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań;
 • kompetentny personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych;
 • nowoczesne, często unikalne wyposażenie pomiarowo-badawcze;
 • bezstronność i niezależność;
 • przyjazne zasady współpracy z Klientami, w tym pomoc merytoryczna w celu uzyskania zgodności maszyn z dyrektywami UE, formułowanie opinii i interpretacji,
 • ochrona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Instytutu.

Korzyści dla Klientów ze współpracy z akredytowanym Laboratorium Badawczym:

 • otrzymywanie wiarygodnych wyników badań, niezbędnych w procedurach oceny zgodności;
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa wyrobów;
 • unikanie lub eliminacja wad i niezgodności maszyn z wymaganiami, zapobieganie utraty reputacji i ewentualnych strat z tytułu odpowiedzialności za wadliwy wyrób;
 • otrzymywanie wyników badań uznawanych w innych krajach – dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie;
 • obniżenie ryzyka przy wprowadzaniu na rynek nowych maszyn lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań;
 • poprawa wizerunku firmy.

Szczegółowy, aktualny zakres naszej akredytacji zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji AB 190)


Oferta


 • badania bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych, w tym ocenę instrukcji obsługi,
 • opracowanie dokumentacji oceny zgodności z dyrektywami UE, zawierającą analizę zagrożeń i ocenę ryzyka dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
 • opracowanie modeli bezpieczeństwa maszyny oraz ocenę zgodności z wymaganiami dyrektyw UE i norm zharmonizowanych na etapie koncepcji i projektowania wyrobu,
 • ocenę zgodności maszyn i przyczep rolniczych z przepisami o warunkach technicznych i wyposażeniu pojazdów (ruch po drogach publicznych), w tym pomiary mas oraz nacisków kół i osi jezdnych pojazdów drogowych (do 10 t/punkt podparcia),
 • opracowanie ekspertyz technicznych maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych,

 • szkolenia w zakresie stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa oraz przygotowania instrukcji obsługi wg norm zharmonizowanych,
 • badania, testy oraz ekspertyzy maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych dla potrzeb nadawania znaków:
  • „WYRÓB NA MEDAL” (wyróżnienie wyrobów o wysokich walorach użytkowych, potwierdzonych przez Łukasiewicz - PIMR jako niezależną instytucję),
  • „ZNAK BEZPIECZEŃSTWA KRUS” (wyróżnienie wyrobów o zwiększonych walorach bezpieczeństwa, nadawane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • współpracę przy realizacji projektów celowych, badawczych i rozwojowych, projektów europejskich oraz projektów dofinansowywanych z funduszy UE,
 • doradztwo w zakresie projektowania i wykonania bezpiecznych maszyn.

Badania bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania wykonujemy dla obiektów, takich jak:


Maszyny i urządzenia rolnicze


Maszyny i urządzenia ogrodnicze i sadownicze

 • Elektryczne nożyce
 • Kosiarki ciągnikowe rotacyjne, bijakowe i bębnowe
 • Kosiarki sadownicze
 • Kosiarki trawnikowe
 • Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi
 • Podesty ruchome przejezdne np. wózki szklarniowe
 • Prasy zwijające do gałęzi
 • Rozdrabniacze bijakowe
 • Rozdrabniacze silnikowe
 • Stanowiska pracy operatora maszyn samobieżnych
 • Wykaszarki ogrodnicze
 • I inne

Maszyny i urządzenia leśne

 • Forwardery
 • Harvestery
 • Maszyny frezująco-karczujące
 • Pługi leśne
 • Pługofrezarki
 • Przyczepy kłonicowe z żurawiami
 • Rozdrabniacze bijakowe
 • Rozdrabniacze do gałęzi
 • Rozdrabniacze silnikowe
 • Stanowiska pracy operatora maszyn samobieżnych
 • I inne

Maszyny i urządzenia komunalne

 • Kosiarki ciągnikowe
 • Kosiarki wysięgnikowe
 • Piaskarki
 • Pługi śnieżne
 • Przesiewacze
 • Rozdrabniacze
 • Zamiatarki
 • I inne

Inne maszyny, urządzenia i ich wyposażenie

 • Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
 • Pompy i zespoły pompowe do cieczy
 • Pompy z napędem elektrycznym do użytku domowego i podobnego
 • I inne

Hałas i drgania

Drgania miejscowe i ogólne oddziałujące na organizm człowieka.
Hałas na stanowisku pracy operatora maszyn rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych.
Poziom mocy akustycznej emitowany do środowiska przez maszyny i urządzenia.
Szczegółowy, aktualny zakres naszej akredytacji zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji AB 190)

Ceny usług ustalane są indywidualnie, w zależności od złożoności maszyny bądź urządzenia i nakładów na badania. W przypadku zlecenia badań typoszeregu koszt badania dalszych maszyn lub urządzeń ustalany jest każdorazowo w porozumieniu ze zleceniodawcą, przy uwzględnieniu wielkości typoszeregu i przewidywanej pracochłonności badań. Prowadzimy badania zarówno w siedzibie Laboratorium, jak i w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.


Przykładowe projekty

1. INNOTECH – K3/IN3/23/227418/NCBR/14 - Zaprawiarka nowej generacji z systemem sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem transmitowanych danych siecią internetową

2. BIOSTRATEG 1/269056/5/NCBR/2015 - Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa

3. ROW-III-248/2012, umowa nr III-156/P-168/2012 - Zestaw urządzeń do konfekcjonowania warzyw i ziemniaków


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI I KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną
lub skorzystanie z formularza zapytania ofertowego on-line:
[ tutaj ]

kontakt
Skip to content