Zakład Rozwoju Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych

Działalność


Zakład Rozwoju Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych jest powołany w celu prowadzenia badań w obszarze techniki ochrony roślin, siewu oraz nawożenia precyzyjnego. Ze względu na różnorodność tematyki prowadzonych projektów badawczych i rozszerzenie kompetencji eksperckich pracowników naukowych w Zakładzie, poszerzono kierunki działalności o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych w precyzyjnym sterowaniu elektronicznym maszyn oraz w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i badań. Zakład prowadzi prace w zakresie:

 • opracowania koncepcji i konstrukcji nowych maszyn, w szczególności: maszyn do siewu, nawożenia i ochrony roślin, maszyn melioracyjnych i inne,
 • ekspertyz technicznych i europejskich testów porównawczych, wykonywanych wspólnie ENTAM w zakresie badania opryskiwaczy i rozpylaczy,
 • prowadzenia wzorcowej Stacji Kontroli Opryskiwaczy,
 • doradztwa w zakresie techniki i technologii precyzyjnego rolnictwa,
 • projektowania i badań symulacyjnych w środowisku CAD 3D, w tematyce objętej działalnością Zespołu,
 • rozwoju sterowania elektronicznego i wdrażania rozwiązań mechatronicznych w maszynach do siewu, nawożenia i ochrony roślin.

Zakład Rozwoju Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych współpracuje z przedsiębiorcami realizując projekty współfinansowane ze środków krajowych przeznaczonych na naukę. Współpracujemy między innymi z firmami z branży rolniczej, uczelniami oraz innymi instytutami badawczymi.

OfertaW zakresie Techniki Siewu Zakład prowadzi:

 • Badania funkcjonalne siewników rzędowych i punktowych polegające na ocenie jakości siewu w laboratorium i w trakcie badań polowych (po wschodach) a także ocenie nierównomierności podłużnej (siewniki rzędowe i punktowe) i poprzecznej (siewniki rzędowe).
 • Badania w celu sporządzenia charakterystyki siewnika obejmujące pomiary: wydajność zespołów wysiewających, dawkę siewu, pojemności zbiornika nasiennego itp.
 • Badania w celu sporządzenia charakterystyki wysiewanych nasion polegające na pomiarze: wilgotności, masy 1000 nasion (MTZ), zawartości zanieczyszczeń, gęstości, kąta zsypu.
 • Badania wentylatorów siewników pneumatycznych rzędowych i punktowych, w celu sporządzenia charakterystyk.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych technik w dziedzinie wysiewu nasion z uwzględnieniem precyzyjnego sterowania poszczególnych zespołów.

Zakład w zakresie Techniki Nawożenia prowadzi:

 • Badania funkcjonalne rozsiewaczy nawozów mineralnych polegające na:
  • pomiarze wydatku z otworu dozującego,
  • pomiarze równomierności rozkładu poprzecznego nawozu na pasie rozsiewu,
  • oznaczaniu składu granulometrycznego i wilgotności nawozu, kąta zsypu oraz określaniu szerokości roboczej rozsiewacza.
 • Sporządzanie szczegółowych tabel wysiewu nawozów dla badanych rozsiewaczy i nawozów.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych technik w dziedzinie nawożenia oraz nawożenia zlokalizowanego z uwzględnieniem precyzyjnego pozycjonowania.
 • Badania funkcjonalne rozrzutników obornika na zgodność z normami ochrony środowiska polegające na badaniu rozkładu poprzecznego i wzdłużnego, określeniu przepływu jednostkowego oraz określeniu szerokości roboczej.

Zakład w zakresie Techniki Ochrony Roślin prowadzi:

 • Badania funkcjonalne opryskiwaczy na zgodność z normami ochrony środowiska wg metodyki ENTAM, w skład których wchodzi ocena wszystkich zespołów m.in.: nierównomierność poprzeczna, odchylenie skalowania zbiornika, pozostałości resztek cieczy roboczej, skuteczność pracy mieszadeł, itd.
 • Badania charakterystyk pomp opryskiwaczy, w ramach których tworzona jest pełna charakterystyka pompy w funkcji obrotów i ciśnienia, a mierzone parametry to: natężenie wypływu oraz zapotrzebowanie mocy; badania prowadzone są z wykorzystaniem zestawu pomiarowego do badania pomp opryskiwaczy Herbst ROT 650/60/40/10.
 • Badania funkcjonalne rozpylaczy wg obowiązujących norm ISO i EN (metodyka ENTAM) polegające na pomiarze nierównomierności poprzecznej w funkcji ciśnienia i wysokości rozpylacza nad opryskiwaną powierzchnią, pomiarze kąta rozpylenia w funkcji ciśnienia, pomiarze natężenia wypływu w funkcji ciśnienia oraz pomiarze wielkości kropel rozpylonej cieczy w funkcji ciśnienia.

Zakład w zakresie Techniki Ochrony Roślin prowadzi c.d:

 • Badanie komputerów pokładowych opryskiwaczy wg obowiązujących norm ISO i EN polegające na pomiarze reakcji komputera pokładowego (sterownika) opryskiwacza na zmianę warunków pracy np.: zmiana prędkości jazdy, włączenie/wyłączenie poszczególnych sekcji, włączenie/wyłączenie oprysku, zmianę prędkości obrotowej pompy, realizowane na stanowisku do badań komputerów pokładowych opryskiwaczy.
 • Pomiar wielkości cząstek cieczy i ciał stałych w aerozolach prowadzony na urządzeniu Spraytec firmy Malvern, polegający na laserowym pomiarze cząstek w dwóch zakresach 0,1÷900 µm i 1÷2000 µm, rejestrowaniu szybkich zmian procesów rozpylenia w czasie rzeczywistym; częstotliwość próbkowania do 2,5 kHz.
 • Przy Zespole działa autoryzowana Stacja Kontroli Opryskiwaczy.

Zespół dysponuje kompletem nowoczesnej aparatury badawczej, gwarantującej prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi standardami.


Przykładowe projekty

 • Nr WND-POIG.01.03.01-00-165/09 „Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Nr WND-DEM-1-145/00 „Rodzina pojazdów specjalistycznych do prowadzenia zabiegów renowacyjnych i ochronnych w środowisku wodno – błotnym” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Nr PBS1/B8/4/2012 „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy” realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych

Przykładowe projekty c.d.

 • Nr POIR.04.01.04-00-0048/15 „Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo taśmowych z mechatronicznym systemem sterowania zespołami roboczymi i rejestracją plonu” realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 • Nr POIR.04.01.04-00-0067/18 „Prasa i prasoowijarka do zbioru pasz objętościowych w cylindryczne bele z systemem monitorowania i oddziaływania na proces ich tworzenia” realizowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

kontaktSkip to content