Stacja Kontroli Opryskiwaczy

Oferta


Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z zapisów Ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 94) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 1544).

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość przeprowadzenie badań w gospodarstwie posiadacza sprzętu, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wykonanie badania.

Sprzęt do ochrony roślin powinien być badany w odstępach czasu nie przekraczających 3 lat.

Prawidłowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, można zapewnić tylko poprzez kontrolę sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin.

Stacja kontroli opryskiwaczy dysponuje wysokiej klasy sprzętem pomiarowym, zgodnym z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Stacja kontroli opryskiwaczy służy fachową radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu do ochrony roślin oraz informuje o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych w tej dzidzinie.

Stacja kontroli opryskiwaczy przygotowana jest do wyposażenia opryskiwacza w nowoczesne podzespoły umożliwiające łatwiejszą jego obsługę

Pomieszczenie badawcze


Stacja Kontroli Opryskiwaczy posiada pomieszczenie badawcze (zamknięte), które spełnia wymagania instrukcji badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i BHP. Badania prowadzone są w systemie stacjonarnym i mobilnym (w gospodarstwie posiadacza sprzętu), opryskiwacze polowe i sadownicze.

Przygotowanie opryskiwacza do badań


Aby uzyskać znak kontrolny, konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu do badań. Warunkiem podstawowym przystąpienia do badań jest wymycie opryskiwacza. Badany może być wyłącznie sprzęt dobrze umyty ze zbiornikiem wypełnionym w 2/3 czystą wodą.

Dokumentacja


Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują:

 • badania ogólne, którym podlega całość sprzętu (wszystkie typy opryskiwaczy polowych i sadowniczych.),
 • badania stanu technicznego poszczególnych urządzeń sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego,
 • czynności dokumentacyjne i administracyjne.

Badania ogólne


Badania sprzętu do ochrony roślin obejmują:

 1. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości zamocowania zabezpieczeń i osłon części wirujących.
 2. Sprawdzenie stanu zużycia części i podzespołów sprzętu rzutującego na jakość wykonywanych zabiegów, bezpieczeństwo dla operatora i środowiska.
 3. Sprawdzenie, czy zbiorniki nie posiadają pęknięć i przecieków.
 4. Sprawdzenie przylegania pokryw zbiorników.
 5. Sprawdzenie, czy badany sprzęt jest czysty, bez skupisk osadu po środkach ochrony roślin oraz bez znacznych ognisk korozji.
 6. Sprawdzenie, czy sprzęt spełnia podstawowe funkcje (czy umożliwia właściwe rozpylanie cieczy).

Badania stanu technicznego


Badanie sprzętu polowego i sadowniczego, ciągnikowego lub samobieżnego, obejmuje badanie stanu technicznego następujących urządzeń:

 • pompy,
 • mieszadła,
 • zbiornika,
 • urządzeń pomiarowo-sterujących,
 • układu cieczowego,
 • filtrów,
 • belki polowej,
 • rozpylaczy,
 • wentylatora.

Czynności dokumentacyjne


Wyniki badania sprzętu dokumentuje się w protokole kontroli. Posiadaczowi sprzętu sprawnego technicznie, wydaje się zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną przebadanego sprzętu.


Modernizacja opryskiwacza


Stacja Kontroli Opryskiwaczy przygotowana jest do modernizacji i napraw opryskiwaczy. Modernizacja opryskiwaczy, polega na wyposażeniu ich w nowocześniejsze podzespoły umożliwiające łatwiejszą obsługę.

Aparatura


Przyrządy pomiarowe posiadają ważne świadectwa wzorcowania i spełniajš wymagania Dz U. nr 137, poz. 1544 zał.2.

 • stanowisko do określania charakterystyki pomp, oraz urządzenie QUANTITEST firmy HOBEIN - pomiar w l/min, dokładność skali 1 l/min, zakres pomiaru 10-200 l/min;
 • elektroniczny zestaw pomiarowy HERBST - urządzenie pomiarowe do określenia charakterystyki pomp, o zakresie pomiarowym od 7,5 - 650 l/min, przy ciśnieniu max 40bar.
 • ręczny stół rynienkowy do określania równomierności rozkładu poprzecznego cieczy DOSITEST firmy HOBEIN, całkowita szerokość stołu 12 m, szerokość rynien 100 mm, pojemność cylindrów mierniczych 500 ml, działka elementarna 10 ml;
 • elektroniczny stół rowkowy Sprayertest 1000 f-my PESSL Istruments ,
 • Urządzenie pomiarowe do badania opryskiwacze sadowniczych
 • cylindry pomiarowe z naniesioną cechą 2000 ml, działka elementarna 20ml;
 • manometr kontrolny do 16 bar, kl. 0,6,
 • manometr cyfrowy LEO-RECORD do 31 bar,
 • praska manometryczna z manometrem kontrolnym - "HOBEIN", do 25 bar, kl. 0,6;
 • sekundomierz
 • przymiar wstęgowy o dł. 5m,
 • suwmiarka elektroniczna -150,
 • poziomica;
 • termometr laboratoryjny o zakresie temp. 0-100 0C.

kontakt


Skip to content