Przedmiot działalności

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest :

1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z).


Do zakresu działania Instytutu należy:

1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a) maszyn, urządzeń, ciągników i pojazdów stosowanych w rolnictwie, leśnictwie, przechowalnictwie i przetwórstwie płodów rolnych oraz w produkcji żywności,

b) maszyn i urządzeń związanych z energią ze źródeł odnawialnych,

c) instalacji elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych i pneumatycznych w środkach technicznych,

d) inżynierii materiałowej,

e) ergonomii i bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka w maszynach i urządzeniach,

f) wpływu pracy maszyn i urządzeń na środowisko naturalne,

g) kwalifikowania i atestowania jakości, zwłaszcza niezawodności, trwałości i wytrzymałości maszyn oraz urządzeń i ich zespołów,

h) komputerowego wspomagania projektowania maszyn i urządzeń,

i) optymalizacji i prac projektowo–konstrukcyjnych, dotyczących maszyn i urządzeń, a także stanowisk i aparatury badawczej,

j) prognoz wieloletnich i ekspertyz techniczno–ekonomicznych oraz przedsięwzięć związanych z perspektywicznym rozwojem techniki,

k) ekspertyz naukowych-technicznych, ekonomicznych i informatycznych, związanych z budową i eksploatacją maszyn, urządzeń oraz ciągników,

l) opracowywania procedur, wytycznych, instrukcji i zaleceń, związanych z techniką rolniczą i leśną,

m) projektowania i wytwarzania modeli i prototypów,

n) prac normalizacyjnych, unifikacyjnych, typizacyjnych i certyfikacji w dziedzinie techniki rolniczej i leśnej,

o) tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,

p) opracowywania i doskonalenia metod badań naukowych oraz prac rozwojowych;

2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.


W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:

1. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2. wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym również dla organów państwowych;

3. opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, opracowuje prognozy wieloletnie, wykorzystując wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wdrażania osiągnięć nauki i techniki;

4. prowadzi działalność normalizacyjną i certyfikacyjną;

5. prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;

6. prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającą innowacyjność przedsiębiorstw;

7. wytwarza – w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi – aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;

8. prowadzi działalność wydawniczą związaną z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.


Instytut organizuje i prowadzi konferencje, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające.

Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2 ÷ 4, która obejmuje między innymi:

1. prowadzenie badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);

2. opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 71.20.B);

3. wydawanie opinii oraz ocenę warunków organizacyjno-technicznych (PKD 71.20.B);

4. działalność w zakresie inżynierii i doradztwo techniczne (PKD 71.20.B) nie związane z przystosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

5. produkcję części i zespołów oraz kompletnych maszyn i urządzeń (PKD 22.29.Z), (PKD 25.62.Z), (PKD 25.99.Z), (PKD 28.29.Z), (PKD 28.30.Z), (PKD 29.20.Z), (PKD 30.99.Z);

6. świadczenie usług (PKD 33.12.Z), (PKD 33.20.Z).

Działalność, o której mowa w ust. 5, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2 ÷ 4.

Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Bartosz
Publikacja z dnia: 10 kwietnia 2019
Skip to content