Projekt nr DOW/20/2021

 

Projekt nr DOW/20/2021 pt.: „Innowacyjne i bezpieczne rolnictwo”.

 

Umowa nr: DOW/20/2021 z dnia 27.05.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 08.07.2021 r.
Czas realizacji projektu: 01.04.2021 ‑ 31.10.2021

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29 640,00 zł.
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ‑ Partner KSOW w dniu 27 maja 2021 r. podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Innowacyjne i bezpieczne rolnictwo”.
 

Cel projektu

Operacja ma na celu opracowanie i realizację materiału w postaci cyklu 3 audycji telewizyjnych oraz 3 publikacji w prasie i 3 na portalu internetowym. Treść materiału dotyczyć będzie zagadnień  traktujących o bezpieczeństwie użytkowania maszyn rolniczych i wypadkowości w rolnictwie, dobrych praktykach w zakresie zrealizowanych projektów, potencjale i możliwościach współpracy i tworzeniu sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich Łukasiewicz ‑ PIMR ze zidentyfikowanymi odbiorcami.
 
Celem działania w dłuższej perspektywie jest upowszechnienie i wymiana wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w branży rolno-spożywczej, bezpieczeństwa użytkowania maszyn rolniczych pomiędzy Łukasiewicz ‑ PIMR a odbiorcami oraz nawiązanie współpracy przy opracowywaniu i realizacji wspólnych działań projektowych. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.
 

Planowane efekty

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • prezentacja, upowszechnienie i transfer wiedzy nt. działalności (innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa, branży spożywczej, leśnictwa i obszarów wiejskich) Łukasiewicz ‑ PIMR do określonych grup odbiorców,
 • promocja zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • ułatwienie nawiązania współpracy partnerskiej celem utworzenia grup operacyjnych/konsorcjów projektowych.

Mierzalnym efektem zaplanowanych działań jest uzyskanie natychmiastowego dotarcia z przekazem do odbiorców. Efekt ten będzie wynikał bezpośrednio z prowadzonych działań informacyjnych, dystrybucji opracowanych materiałów. W okresie długofalowym, realizacja i wdrożenie efektu projektu przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez zaproponowane w ramach projektów innowacyjne rozwiązania techniczne dla rolnictwa.
 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

 


 

Materiały opublikowane

1.”Bezpieczeństwo i wypadkowość w użytkowaniu maszyn rolniczych”

 • Magazyn Rolniczy „Agro Profil” 7/2021 [ tutaj ]
 • Głos Wielkopolski ‑ Strefa Biznesu [ tutaj ]
 • Program „Poza miastem”, TVP3 Poznań, 14.09.2021 [ tutaj ]

2.”Projekty B+R realizowane w Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych ‑  współpraca z przemysłem”

 • Magazyn Rolniczy „Agro Profil” 8/2021 [ tutaj ]
 • Głos Wielkopolski ‑ Strefa Biznesu [ tutaj ]
 • Program „Poza miastem”, TVP3 Poznań, 21.09.2021 [ tutaj ]

3.”Success story ‑ przykłady zrealizowanych projektów”

 • Magazyn Rolniczy „Agro Profil” 9/2021 [ tutaj ]
 • Głos Wielkopolski ‑ Strefa Biznesu [ tutaj ]

 
 

Skip to content