Polityka prywatności

 

Klauzula dot. ochrony danych osobowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz ‑ Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu, 60-963, ul. Starołęcka 31.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się w sprawie Pani/Pana danych osobowych jest: dr Agnieszka Klembalska, e-mail: iod@pimr.lukasiewicz.gov.pl

3) Odbiorcami danych osobowych mogą być zgodnie z przepisami prawa Instytucje Publiczne, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązków pracodawcy względem przyszłych, obecnych i byłych pracowników na podstawie Kodeksu Pracy oraz zawartych umów z pracownikami.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa dotyczącego danej kategorii dokumentów. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego z Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji Archiwalnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający dwóch tygodni od dnia nagrania.

5) Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa. Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane. Zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6) Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

7) Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Klauzula dot. ochrony danych osobowych [ pobierz ]

 

Patrz również:

  • Polityka plików cookies serwisu Łukasiewicz ‑ PIMR [ tutaj ]

 

 

Skip to content