Nagrody

Lp. Rok Tytuł projektu/rozwiązania innowacyjnego/wynalazku, nr zgłoszenia patentowego lub nr patentu, nazwiska współtwórców nagrodzonego rozwiązania
Rodzaj nagrody, wyróżnienia Nazwa międzynarodowych targów
i wystaw innowacji, ogólnopolskich konkursów innowacji, giełdach wynalazków, termin i miejsce
1. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pt. „Maszyna zagregowana
z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince, gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne”- wg wynalazku PIMR zgłoszonego do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 407980, na który UP RP udzielił patent nr 222933 dokonanym przez mgr inż. Pawła Frąckowiaka, mgr inż. Stanisława Jankowiaka, mgr inż. Grzegorza Wąchalskiego, mgr inż. Wojciecha Spychałę, dr hab. inż. Floriana Adamczyka, prof. nadzw. z PIMR oraz przez dr inż. Arkadiusza Dyjakon i prof. dr hab. inż. Leszka Romańskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach międzynarodowego projektu EuroPruning nr 312078, wyłonionego w drodze ogłoszonego konkursu przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Wyróżnienie w Kategorii Polski Produkt Przyszłości 2017 - Jednostki Naukowej.

XX Edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości 2017 zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP w Warszawie, otrzymana na uroczystej Gali, która odbyła się 1 marca 2018 r. na Politechnice Warszawskiej.


2. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pt. „ Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła poprocesowego”. W rozwiązaniu zastosowano wynalazek zgłoszony przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie i Politechnikę Poznańską do ochrony patentowej w UP RP zarejestrowanym pod nr P. 414355. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu INNOTECH-3K/IN3/26/22741/NCBiR/14 realizowanego przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, dofinansowanego przez NCBiR ze środków z EFRR z UE. Autorami nagrodzonego rozwiązania są współtwórcy wynalazku: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. nadzw.; mgr inż. Jerzy Jabczyński; mgr inż. Albin Pera; mgr inż. Liliana Rak-Urbaniak; dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak; prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki oraz współtwórcy projektu INNOTECH: dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.
i dr inż. Agata Bieńczak.

Nagroda specjalna -Statuetka
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, tj. za uzyskanie złotego medalu Brussels Eureka dla tego rozwiązania na Brussels Innova 2016 w Brukseli.

XXIV Giełda Wynalazków 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dnia 22 marca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.3. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pt. „Wieloczynnościowy agregat do pasowej uprawy gleby i niskonakładowego oraz bezpiecznego dla środowiska systemu nawożenia
i siewu nasion na uprawach szerokorzędowych”.
W rozwiązaniu zastosowano 2 wynalazki PIMR Poznań, na które UP RP udzielił patenty PL nr: 222931 i 222932. Wynalazki PIMR zostały dokonane przez: dr hab. inż. Jana Szczepaniaka, prof. nadzw., mgr inż. Włodzimierza Talarczyka, mgr inż. Tomasza Szulca, mgr inż. Łukasza Łowińskiego, mgr inż. Mariusza Pikosza. W rozwiązaniu tym zastosowano również wynalazek INS Puławy zgłoszony do ochrony patentowej w UP RP pod
nr P. 403028 oraz do ochrony patentowej za granicą w EPO pod nr EP20140000780. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu PBS1/B8/4/2012, zrealizowanego przez PIMR Poznań, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Nowych Syntez Chemicznych INS w Puławach i Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach w ramach środków budżetowych otrzymanych z NCBiR.

Nagroda specjalna -Statuetka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, tj. za uzyskanie Platynowego medalu IWIS dla tego rozwiązania na X Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2016 w Warszawie.

XXIV Giełda Wynalazków 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dnia 22 marca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.4. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pt. „Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach owocowych”. W rozwiązaniu zastosowano wynalazek PIMR zgłoszony do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 415825. Wynalazek został dokonany przez: dr hab. inż. Jana Szczepaniaka, prof. nadzw.; mgr inż. Pawła Frąckowiaka; dr hab. inż. Floriana Adamczyka, prof. nadzw.; mgr inż. Stanisława Jankowiaka; mgr inż. Grzegorza Wąchalskiego z PIMR Poznań; dr hab. inż. Pawła Tylka; prof. dr hab. inż. Józefa Walczyka; prof. r hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz inż. Józefa Fajfera z PROMAR Sp. z o .o. w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu PBS2/A8/26/14 realizowanego przez PIMR Poznań, Wydział Leśny
i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu, dofinansowanego przez NCBiR.
Nagroda specjalna - Statuetka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, tj. za uzyskanie Złotego medalu z wyróżnieniem IWIS na X Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2016 w Warszawie

oraz za uzyskanie Złotego medalu z wyróżnieniem Brussels Eureka na Brussels Innova 2016 w Brukseli dla tego rozwiązania.

XXIV Giełda Wynalazków 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dnia 22 marca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.5. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskanej na chronionych obszarach wodno-błotnych”.
W nagrodzonym rozwiązaniu zastosowano wynalazki PIMR Poznań zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP zarejestrowane pod nr:
P. 409527 i P.420773 oraz wynalazek PIMR Poznań, na który Urząd Patentowy RP udzielił patent nr 216591. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu badawczego PBS2/B8/11/2013, zrealizowanego przez; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosław Dąbrowskiego w Warszawie i firmę Hydromega Sp. z o. o. w Gdyni, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr inż. Krzysztof Zembrowski, mgr inż. Sebastian Sobocki, mgr inż. Aleksander Rakowicz, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., mgr inż. Mariusz Kozak, mgr inż. Konrad Giec, mgr inż. Jacek Mickiewicz, dr inż. Waldemar Płocharz, dr inż. Marian Janus Łopatka, mgr inż. Kacper Spadło.

Nagroda specjalna – Statuetka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, tj. za uzyskanie Platynowego medalu IWIS dla tego rozwiązania na XI. Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie.

XXIV Giełda Wynalazków 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dnia 22 marca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

6. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych”, wg wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P. 414969 oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym pod nr 15196982 przez: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Automat powstał w ramach projektu badawczego PBS3/A8/34/2015, dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez: przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.; dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. nadzw.; mgr inż. Paweł Frąckowiak, mgr inż. Grzegorz Wąchalski, prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr inż. Mirosław Jabłoński, dr inż. Zbigniew Mirkut, dr inż. Jaromir Przybyło, dr hab. inż. Adam Piłat, prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau, mgr inż. Jakub Klocek, inż. Józef Fajfer.

Nagroda specjalna – Statuetka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, tj. za uzyskanie Złotego medalu IWIS dla tego rozwiązania na XI. Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie.

XXIV Giełda Wynalazków 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dnia 22 marca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

7. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu”. W uniwersalnym aparacie próżniowym zastosowano wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P. 422198 przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A. w Pleszewie. Automat powstał w ramach projektu badawczego PBS3/B6/32/2015, dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez: Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: mgr inż. Andrzej Bartczak, mgr inż. Jerzy Jabczyński, mgr inż. Tomasz Mikołajczak, mgr inż. Albin Pera, mgr inż. Liliana Rak-Urbaniak, mgr inż. Tomasz Szafraniak, dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., dr inż. Agata Bieńczak, dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki, dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak, prof. nadzw.

Nagroda specjalna -Statuetka
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej, tj. za uzyskanie Złotego medalu IWIS dla tego rozwiązania na XI. Warszawskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie.

XXIV Giełda Wynalazków 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dnia 22 marca 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.
8. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych” . W autonomicznym robocie polowym zastosowano dwa wynalazki PIMR Poznań zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr.: P. 424115 P. 428415. Autonomiczny robot polowy powstał w ramach projektu badawczego PBS3/B9/32/2015 dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, mgr inż. Roman Rogacki, dr inż. Jacek Wojciechowski, mgr inż. Marek Szychta, mgr inż. Michał Maleszka, mgr inż. Jarosław Mac, mgr inż. Marcin Szczepaniak, prof. dr hab. Stanisław Radkowski, dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. nadzw., dr inż. Przemysław Szulim i dr inż. Marcin Jasiński Platynowy medal IWIS 2018 oraz Specjalna nagroda - Puchar Stowarzyszenia Polskich Wynalazców

i Racjonalizatorów dla najlepszego rozwiązania innowacyjnego z Polski na IWIS 2018 w Warszawie.

XII. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2018, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w dniach od 15-17.10.2018r. w Gmachu Głównym na Politechnice Warszawskiej.
9. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych” . W autonomicznym robocie polowym zastosowano dwa wynalazki PIMR Poznań zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr.: P. 424115 P. 428415. Autonomiczny robot polowy powstał w ramach projektu badawczego PBS3/B9/32/2015 dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, mgr inż. Roman Rogacki, dr inż. Jacek Wojciechowski, mgr inż. Marek Szychta, mgr inż. Michał Maleszka, mgr inż. Jarosław Mac, mgr inż. Marcin Szczepaniak, prof. dr hab. Stanisław Radkowski, dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. nadzw., dr inż. Przemysław Szulim i dr inż. Marcin Jasiński

Złoty medal AGRO-ARCA 2018

X. Międzynarodowe Targi Innowacji
w Rolnictwie, w Przemyśle Spożywczym i w Mechanizacji Rolnictwa AGRO-ARCA, które odbywały się w dniach od 18-20.10.2018 r. w Zagrzebiu w Chorwacji.
10. 2018 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych” . W autonomicznym robocie polowym zastosowano dwa wynalazki PIMR Poznań zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr.: P. 424115 P. 428415. Autonomiczny robot polowy powstał w ramach projektu badawczego PBS3/B9/32/2015 dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, mgr inż. Roman Rogacki, dr inż. Jacek Wojciechowski, mgr inż. Marek Szychta, mgr inż. Michał Maleszka, mgr inż. Jarosław Mac, mgr inż. Marcin Szczepaniak, prof. dr hab. Stanisław Radkowski, dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. nadzw., dr inż. Przemysław Szulim i dr inż. Marcin Jasiński Złoty medal SIIF 2018 oraz Specjalna nagroda Indonezyjskiego Stowarzyszenia Promocji Inwencji i Innowacji INNOPA na SIIF 2018.
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków SIIF 2018, która odbywała się w dniach od 6-9.12.2018r. w Seulu w Korei Południowej.
11. 2017 Rozwiązanie innowacyjne pt. „Maszyna zagregowana
z ciągnikiem rolniczym do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach owocowych”. W rozwiązaniu zastosowano wynalazek PIMR zgłoszony do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 415825. Wynalazek został dokonany przez: dr hab. inż. Jana Szczepaniaka, prof. nadzw.; mgr inż. Pawła Frąckowiaka; dr hab. inż. Floriana Adamczyka, prof. nadzw.; mgr inż. Stanisława Jankowiaka; mgr inż. Grzegorza Wąchalskiego z PIMR Poznań; dr hab. inż. Pawła Tylka; prof. dr hab. inż. Józefa Walczyka; prof. dr hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie oraz inż. Józefa Fajfera z PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu PBS2/A8/26/14 realizowanego przez PIMR Poznań, Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu, dofinansowanego przez NCBiR.

Złoty medal EUROINWENT

9. Europejska Wystawa Kreatywności i Innowacji EUROINVENT 2017, która odbywała się w dniach od 25 – 27 maja 2017 roku w Iasi w Rumunii.
12. 2017 Rozwiązanie innowacyjne pt. „ Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowanym układem do wykorzystania ciepła poprocesowego”. W rozwiązaniu zastosowano wynalazek zgłoszony przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie i Politechnikę Poznańską do ochrony patentowej
w UP RP zarejestrowanym pod nr P. 414355. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu INNOTECH-3K/IN3/26/22741/NCBiR/14 realizowanego przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie, Zakład Maszyn Spożywczych
i Transportu Żywności Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, dofinansowanego przez NCBiR ze środków z EFRR z UE. Autorami nagrodzonego rozwiązania są współtwórcy wynalazku: dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. nadzw.; mgr inż. Jerzy Jabczyński; mgr inż. Albin Pera; mgr inż. Liliana Rak-Urbaniak; dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak; prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki oraz współtwórcy projektu INNOTECH: dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.; dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. i dr inż. Agata Bieńczak

Główna nagroda SIMP „Najlepsze osiągniecie techniczne 2016 roku”.

Ogólnopolski konkurs organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2016 roku” w kategorii: prace i stanowiska naukowo-badawcze, podczas Dnia Mechanika, który odbywał się dnia 7.06.2017 r. w czasie MTP-ITM 2017 w Poznaniu.
13. 2017 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Autonomiczna technologia transportu biomasy pozyskanej na chronionych obszarach wodno-błotnych”.. W nagrodzonym rozwiązaniu zastosowano wynalazki PIMR zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP zarejestrowane pod nr: P. 409527 i P. 420773 oraz wynalazek PIMR Poznań, na który Urząd Patentowy RP udzielił patent nr 216591. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach projektu badawczego PBS2/B8/11/2013, zrealizowanego przez; Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosław Dąbrowskiego w Warszawie i firmę Hydromega Sp. z o. o. w Gdyni, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr inż. Krzysztof Zembrowski, mgr inż. Sebastian Sobocki, mgr inż. Aleksander Rakowicz, dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., mgr inż. Mariusz Kozak, mgr inż. Konrad Giec, mgr inż. Jacek Mickiewicz, dr inż. Waldemar Płocharz, dr inż. Marian Janus Łopatka, mgr inż. Kacper Spadło. Platynowy medal IWIS XI. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2017, która odbywała się w dniach od 9-11 października 2017 r. Politechniki Warszawskiej.
14. 2017 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Automat
z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych”, wg wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P. 414969 oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym pod nr 15196982 przez: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Automat powstał w ramach projektu badawczego PBS3/A8/34/2015, dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez: przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. o. w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.; dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. nadzw.; mgr inż. Paweł Frąckowiak, mgr inż. Grzegorz Wąchalski, prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr inż. Mirosław Jabłoński, dr inż. Zbigniew Mirkut, dr inż. Jaromir Przybyło, dr hab. inż. Adam Piłat, prof. dr hab. inż. Andrzej Turnau, mgr inż. Jakub Klocek, inż. Józef Fajfer.

Złoty medal IWIS

XI. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2017, która odbywała się w dniach od 9-11 października 2017 r. Politechniki Warszawskiej.
15. 2017 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu”. W uniwersalnym aparacie próżniowym zastosowano wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P. 422198 przez Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A. w Pleszewie. Automat powstał w ramach projektu badawczego PBS3/B6/32/2015, dofinansowanego przez NCBiR, realizowanego przez: Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Autorami nagrodzonego rozwiązania są: mgr inż. Andrzej Bartczak, mgr inż. Jerzy Jabczyński, mgr inż. Tomasz Mikołajczak, mgr inż. Albin Pera, mgr inż. Liliana Rak-Urbaniak, mgr inż. Tomasz Szafraniak, dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., dr inż. Agata Bieńczak, dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. nadzw., prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki, dr hab. inż. Arkadiusz Stachowiak, prof. nadzw.

Złoty medal IWIS

XI. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2017, która odbywała się w dniach od 9-11 października 2017 r. Politechniki Warszawskiej.
16. 2017 Rozwiązanie innowacyjne pn. „Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince, gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne” – wg wynalazku PIMR, na który Urząd Patentowy RP udzielił patent PL nr 222933. Wynalazek został dokonany przez mgr inż. Pawła Frąckowiaka, mgr inż. Stanisława Jankowiaka, mgr inż. Grzegorza Wąchalskiego, mgr inż. Wojciecha Spychałę, dr hab. inż. Floriana Adamczyka, prof. nadzw. z PIMR oraz przez dr inż. Arkadiusza Dyjakon i prof. dr hab. inż. Leszka Romańskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia. Nagrodzone rozwiązanie powstało w ramach międzynarodowego projektu EuroPruning nr 312078, wyłonionego w drodze ogłoszonego konkursu przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Srebrny Laur Innowacyjności 2017

7. Ogólnopolski Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017” organizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) - na uroczystej Gali, która odbyła się dnia 14 listopada 2017 roku w Domu Technika w Warszawie.
Skip to content