Majątek

Majątek Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
 
Majątek  Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych (stan na dzień dzień 31.12.2020 r. w zł)
 

Aktywa razem

17 649 579,63

A. Aktywa trwałe 10 911 885,65
I. Wartości niematerialne i prawne

436 860,14

II. Rzeczowe aktywa trwałe

6 911 808,84

III. Należności długoterminowe

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

3 563 008,76

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

207,91

B. Aktywa obrotowe

6 737 693,98

I. Zapasy

691 021,78

II. Należności krótkoterminowe

2 638 114,47

III. Inwestycje krótkoterminowe

3 346 616,11

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

61 941,62

 
Sporządził:
Główny Księgowy Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
mgr Dagmara Milewska
 
aktualizacja: 2021-10-21; 06:43
 

Struktura własnościowa Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest państwową osobą prawną nadzorowaną bezpośrednio przez Prezesa Centrum Łukasiewicz i posiada status instytutu Sieci.

Szczególna forma własności: 28 Państwowe Jednostki Organizacyjne.
 
Własność: 112 Własność Państwowych Osób Prawnych.
 
 

Autor: Bartosz
Dokument z dnia: 9 kwietnia 2019
Opublikował: Jorge Barriga
Publikacja z dnia: 21 października 2021
Skip to content