Kierunki działalności

Kierunki działalności Instytutu


Priorytetowe kierunki prac Instytutu obejmują badania nad zmniejszeniem zużycia energii w eksploatacji maszyn, nad ograniczeniem wpływu maszyn i urządzeń na dewastację środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowia, nad techniką satelitarną dla potrzeb precyzyjnego rolnictwa, komputerowej analizy konstrukcji, a także nad rozwojem systemów komputerowego projektowania i diagnozowania maszyn. Podstawowym produktem, oferowanym przez Instytut dla przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, są innowacyjne konstrukcje maszyn i specjalistyczne usługi badawcze oraz projektowe.

Priorytetowe obszary i kierunki prac naukowo-badawczych


Optymalizacja konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych w aspekcie zmniejszenia energochłonności eksploatacyjnej

 • systemy oceny energochłonności eksploatacyjnej obiektów technicznych.
 • komputerowe modelowanie zespołów maszyn i urządzeń rolniczych w aspekcie minimalizacji zużycia energii
 • optymalizacja zespołów roboczych agregatów w aspekcie zużycia energii.
 • systemy diagnostyki satelitarnej w maszynach przeznaczonych dla rolnictwa precyzyjnego.

Zmniejszenie wpływu konstrukcji maszyn na niszczenie środowiska naturalnego i zagrożenia zdrowia człowieka oraz zwierząt gospodarskich


 • systemy oceny degradacji środowiska naturalnego przez maszyny i urządzenia rolnicze
 • badania nad zmniejszeniem ugniatania i erozji gleby
 • optymalizacja zespołów dawkujących nawozy mineralne i środki ochrony roślin, w tym z wykorzystaniem ultranowoczesnych technik analizy obrazu analiza zagrożeń i ocena ryzyka powodowanego przez dotychczasowe i nowe konstrukcje maszyn rolniczych (zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sformułowanymi w Dyrektywach UE)
 • ergonomiczne i bezpieczne stanowiska operatora maszyn i ciągników rolniczych
 • diagnostyka wibroakustyczna i badania zanieczyszczenia powietrza.

Ograniczenie wpływu maszyn i urządzeń rolniczych na straty płodów rolnych oraz obniżenie ich jakości przy zbiorze, przetwórstwie i w przechowalnictwie


 • systemy elektroniczne do kontroli przebiegu procesów technologicznych w maszynach do zbioru płodów rolnych
 • optymalizacja zespołów roboczych maszyn do zbioru płodów rolnych i pozbiorowej ich obróbki w aspekcie minimalizacji strat ilościowych i jakościowych
 • systemy mechanizacji technologii racjonalnego przechowywania oraz pobierania pasz dla bydła i trzody chlewnej . nowe technologie konserwacji płodów rolnych w przechowalnictwie z wykorzystaniem niskotemperaturowej plazmy.

Rozwój technik komputerowego wspomagania projektowania i badań maszyn rolniczych oraz do przetwórstwa płodów rolnych


 • modelowanie procesów roboczych zachodzących w maszynach
 • modelowanie zespołów, maszyn i urządzeń metodami „virtual protyping” dla potrzeb analiz kinematycznych i dynamicznych
 • modelowanie zespołów, maszyn i urządzeń dla potrzeb optymalizacji wytrzymałości konstrukcji i analiz energetycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych, metody grafów wiązań systemowych
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych w konstrukcji maszyn
 • rozwój i aplikacja technik w zakresie robotyki
 • weryfikacja i doskonalenie modeli analitycznych maszyn rolniczych (MSC/NASTRAN), na podstawie danych uzyskanych z badań eksperymentalnych modelu fizycznego maszyny (eksperymentalna analiza modalna)
 • badania wibroakustyczne, mające na celu identyfikację źródeł drgań i hałasu oraz optymalizację maszyn w tym zakresie
 • identyfikacja własności dynamicznych maszyn
 • wdrażanie wielokanałowych rejestratorów komputerowych i czujników stosowanych do jednoczesnego rejestrowania różnorakich charakterystyk w eksploatacji maszyny
 • diagnozowanie aparatury do ochrony roślin za pomocą systemów i urządzeń komputerowych
 • tworzenie banków wiedzy w zakresie techniki rolniczej.

Badania nad doborem materiałów, elementów i zespołów podnoszących jakość maszyn rolniczych


 • identyfikacja procesów tribologicznych w eksploatacji maszyn i narzędzi do uprawy gleby
 • metody projektowania i badania elementów maszyn rolniczych z polimerów i kompozytów, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy
 • metody badań powłok lakierowych, narażonych na działanie agresywnych mediów stosowanych w rolnictwie.
Skip to content