Historia

Rys historyczny Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych


Lata działalności Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu w historii rozwoju produkcji rolniczej i stosowanych do tego celu narzędzi i maszyn tworzą całą epokę m.in.: od narzędzi konnych, poprzez dynamiczny rozwój ciągników agregowanych z maszynami, kombajnów i innych maszyn samobieżnych, aż do innowacyjnych, wieloczynnościowych, autonomicznych agregatów polowych, ze sterowaniem laserowym i satelitarnym określaniem parametrów ich pracy.

Historia Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych (PIMR) datuje się od chwili powołania w marcu 1946 r., Centralnego Biura Konstrukcyjnego Maszyn Rolniczych, które podjęło wówczas pionierskie prace w zakresie konstrukcji oraz badań maszyn i urządzeń rolniczych celem przygotowania produkcji w fabrykach odbudowywanych ze zniszczeń wojennych.

Biuro to w połowie lat 50. stanowiło już silną jednostkę badawczo-techniczną i zostało przekształcone w Instytut Maszyn Rolniczych.

W końcu lat 60. załoga Instytutu, wraz z Zakładem Doświadczalnym Konstrukcyjno-Prototypowym, przekraczała liczbę 700 osób. Większość produkowanych wówczas w kraju maszyn rolniczych, dla potrzeb polskiego rolnictwa i na eksport, powstała w wyniku prac badawczych, projektowych i prototypowych wykonanych w Instytucie.

Na początku lat 90., podejmując wezwanie jakie przyniosła zmieniająca się sytuacja gospodarcza Polski, w Instytucie przeprowadzono restrukturyzację, w wyniku której Instytut utrzymał, a nawet wzmocnił swoją pozycję merytoryczną i ekonomiczną.

W pierwszej połowie lat 90. Instytut wdrożył system jakości badań zgodny z normą EN-45001, niezbędny, między innymi, przy badaniu maszyn w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, dla potrzeb certyfikacji i stosowania znaku bezpieczeństwa. Duże zapotrzebowanie na ten rodzaj badań było spowodowane dynamicznie rozwijającym się w kraju rynkiem maszyn rolniczych.

W 1996 r. Instytut został zakwalifikowany przez KBN do grupy A jednostek badawczo-rozwojowych, a kadra naukowo-badawcza podejmowała działania według reguł konkursowych KBN i coraz częściej otrzymywała także zlecenia na wykonanie zadań wynikających z projektów badawczych i projektów celowych, finansowanych przez ówczesny KBN.

Akredytowane przez PCA Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych uzyskało notyfikacje UE, co stanowi gwarancję kompetencji badawczych na rynku europejskim. Instytut jest członkiem Europejskiej Sieci Laboratoriów Badawczych Maszyn Rolniczych ENTAM i uczestniczy w pracach tej Sieci, dotyczących ujednolicenia metodyk badania maszyn.

Liczne prace naukowo-badawcze i ogólnotechniczne wykonane w Instytucie tworzą istotny segment rozwoju całego sektora techniki rolniczej. W szczególności działalność Instytutu w ostatnich latach obejmowała:

 • inicjowanie kierunków badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i ogólnotechnicznych, dających podstawy teoretyczne i praktyczne dla nowych konstrukcji i modernizacji maszyn i urządzeń rolniczych,
 • realizację badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, dotyczących modelowania i optymalizacji procesów technologicznych - zachodzących w maszynach rolniczych, dynamiki i optymalizacji struktury tych maszyn, energochłonności, tribologii oraz inżynierii materiałowej uwzględniającej specyfikę pracy maszyn rolniczych, ergonomii i bezpieczeństwa obsługi oraz wpływu tych maszyn na środowisko naturalne,
 • opracowywanie prognoz i ekspertyz techniczno-ekonomicznych, związanych z rozwojem techniki rolniczej, uwzględniających osiągnięcia światowej nauki 1 techniki,
 • realizację prac projektowo-konstrukcyjnych w zakresie przygotowania obiektów badań, stanowisk i aparatury badawczej,
 • współpracę z przemysłem maszyn rolniczych w zakresie wyżej wymienionych zagadnień,
 • prowadzenie laboratorium badawczego, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji i notyfikowanego przez Komisję Europejską, prowadzącego badania maszyn i urządzeń rolniczych, między innymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. dla potrzeb certyfikacji i oceny zgodności według wymagań Unii Europejskiej.
 • tworzenie i rozwój baz wiedzy dla potrzeb zintegrowanego systemu informacyjnego w zakresie techniki rolniczej,
 • prowadzenie działalności ogólnotechnicznej i wydawniczej, zwłaszcza w zakresie upowszechniania wyników prac Instytutu, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, badań patentowych oraz wynalazczości, normalizacji krajowej i zagranicznej, banku kodów i charakterystyk maszyn rolniczych oraz ich części, a także w zakresie badań rozwoju przemysłu maszyn rolniczych,
 • opracowywanie i wydawanie specjalistycznych, recenzowanych książek, słowników, leksykonów, katalogów i wydawnictw periodycznych,
 • współpracę ze szkołami zawodowymi i uczelniami akademickimi w zakresie prowadzenia wykładów, prac dyplomowych, prac doktorskich i habilitacyjnych, staży naukowych oraz udostępniania literatury naukowej, aparatury i stanowisk badawczych Instytutu,
 • współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych, wymiany publikacji, organizowania konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i naukowo-technicznych, staży naukowych i podróży studyjnych.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 21.03.2019 r. poz. 534), która weszła w życie w dniu 01 kwietnia 2019 r. doszło do przekształcenia Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu w Instytut o nazwie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych ma siedzibę w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 31. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Centrum Łukasiewicz.

Od 1 stycznia 2022 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych jest częścią Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

W skład Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego wchodzi pięć instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz:

 • Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania,
 • Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna,
 • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
 • Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej,
 • Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”.
Skip to content