Dział Koordynacji Projektów

Działalność


Do podstawowych obowiązków realizowanych przez Dział Koordynacji Projektów m.in. należy:

  • opracowywanie wniosków i planów działalności statutowej, pomoc w opracowywaniu projektów badawczych oraz projektów celowych i zamawianych oraz sprawozdawczość w tym zakresie,

  • koordynowanie współpracy Instytutu z zakładami przemysłowymi i innymi placówkami, przy realizacji prac badawczo rozwojowych,

  • opracowywanie wniosków inwestycyjnych, finansowanych lub dofinansowywanych przez podmioty zewnętrzne,

  • opracowanie planów prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych przez Instytut,


Do obowiązków Działu Koordynacji Projektów również należy:

  • opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań objętych planami rozwoju nauki i techniki,

  • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i rozliczaniem umów zawartych ze zleceniodawcami na wykonanie przez Instytut prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych oraz otwieraniem i zamykaniem zleceń realizowanych w ramach działalności planowej i pozaplanowej,

  • gromadzenie i udostępnianie informacji patentowej oraz ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją współpracy naukowo-technicznej z zagranicą uzgodnionych z Dyrektorem Instytutu,

  • podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia współpracy zagranicznej, w tym pozyskiwania środków na prace badawcze w Programach Ramowych Unii Europejskiej,

  • realizacja innych zadań z zakresu współpracy naukowo-technicznej z zagranicą.


kontakt


Skip to content