Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu (w skrócie Instytut) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łukasiewicz ‑ Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych.

Data publikacji strony internetowej: 2019.04.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.04.01
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, WORD nie są opisane zgodnie z formatem w zakładkach – zostały dostarczone przez podmioty zewnętrzne i Instytut ma obowiązek ich zamieszczenia w niezmienionej formie.
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR).
 • Część z publikowanych zdjęć i obrazów nie posiada opisu alternatywnego.
 • Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt.
 • Opublikowane materiały multimedialne nie są opatrzone napisami i audiodeskrypcją.
 • Strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski w nawigacji głównej, nie posiadają dostępnej cyfrowo nazwy.
 • Elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, nie posiadają dostępnych tekstów alternatywnych.
 • Strona ukrywa położenie fokusa.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika, takie jak odnośniki, nie posiadają widocznych styli fokusa.
 • Strona internetowa posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Strona internetowa posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Treści na stronie nie posiada dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie).
 • Strona posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Niektóre odnośniki w serwisie są wyróżnione tylko kolorem.
 • Odnośniki na stronie, które otwierają się w nowym oknie, nie posiadają opisu o otwieraniu się w nowym oknie.
 • Odnośniki na stronie, które otwierają się w tym samym oknie, nie są nie posiadają opisu o otwieraniu się w tym samym oknie.
 • Niektóre treści na stronie nie są opisane poprawnymi elementami HTML.
 • Na stronie występują problemy z walidacją HTML.
 • Pola formularzy nie posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia 2021-04-19.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jorge Barriga. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: jorge.barriga@pimr.lukasiewicz.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 

Skargi i odwołania

W przypadku, niedotrzymanie tych terminów lub gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie pocztą lub drogą elektroniczną.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Instytutu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz ‑ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań.

W siedzibie Instytutu  jeden z pracowników  może pomóc w doprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do miejsca docelowego (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty).

Do budynku administracyjnegoB” prowadzą 2 wejścia:

 1. wejście główne – wejście/ wjazd od ul. Bystra 1 nie jest dostosowane dla potrzeb osób z  niepełnosprawnością ruchową;
 2. wejście boczne – po prawej stronie od wejścia głównego –  od ul. Bystra 1, nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Dojazd:

Do siedziby Instytutu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy „Bystra” na ulicy Starołęckiej.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie poznańskiego transportu miejskiego: https://www.ztm.poznan.pl/pl/rozklad-jazdy/

W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu goście mają możliwość korzystania z miejsc parkingowych na terenie Instytutu. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście/ wjazd na teren Instytutu od ul. Bystra 1. Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Portiernia nie jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Od Portierni przy ul. Bystra 1 do głównego budynku administracyjnego „B” prowadzi ścieżka płyt betonowych. Wejścia główne do budynku  znajdują się na wysokim parterze – nie znajdują się na poziomie chodnika. Do wejścia prowadzą dwustopniowe schody. Schody nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Cały budynek posiada kontrolę dostępu, dlatego obowiązuje zasada, że goście poruszają się w asyście pracownika od momentu wejścia do budynku.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Sala konferencyjna znajduje się na pierwszym piętrze budynku i jest przystosowana dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem hali Zakładów.

Instytut nie dysponuje pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • w głównym budynku Sieć Badawcza ŁukasiewiczPrzemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,
 • w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nie jest możliwa obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami Instytutu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.
 • Instytut nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.


Najpóźniej do 2022.03.31 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

 

Skip to content