Badania

Badania


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, dysponując nowoczesną aparaturą i wykwalifikowanym personelem, przeprowadza różnego rodzaju badania maszyn, urządzeń i ich elementów:

  1. kompleksowa analiza komputerowa MES
  2. ocena trwałości zmęczeniowej
  3. badania funkcjonalne
  4. badania eksperymentalne wytężenia
  5. badania eksperymentalne energochłonności
  6. analiza procesów szybkozmiennych
  7. analiza fotogrametryczna
  8. badania eksploatacyjnych postaci drgań (ODS, Running Mode)
  9. badania prowadzone przez Stację Kontroli Opryskiwaczy
  10. badania w zakresie inżynierii materiałowej
  11. badań właściwości fizycznych produktów żywnościowych (badanie lepkości, pH, potencjału redox, zawartości suchej masy, wilgotności względnej)
  12. badania prowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych:
   • badania akustyczne i hałasu
   • badania elektryczne
   • badania dotyczące inżynierii środowiska
   • badania mechaniczne
   • badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego, maszyn i pojazdów
   • badania bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych, w tym ocenę instrukcji obsługi
   • opracowanie dokumentacji oceny zgodności z dyrektywami UE, zawierającą analizę zagrożeń i ocenę ryzyka dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE
   • opracowanie modeli bezpieczeństwa maszyny oraz ocenę zgodności z wymaganiami dyrektyw UE i norm zharmonizowanych na etapie koncepcji i projektowania wyrobu
   • ocenę zgodności maszyn i przyczep rolniczych z przepisami o warunkach technicznych i wyposażeniu pojazdów (ruch po drogach publicznych), w tym pomiary mas oraz nacisków kół i osi jezdnych pojazdów drogowych (do 10 t/punkt podparcia)
   • opracowanie ekspertyz technicznych maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych i innych

więcej w zakładce ZESPOŁY BADAWCZE...


Skip to content