Badania bezpieczeństwa


Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego laboratorium


Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb Klientów i utrzymanie ich zaufania. Wdrożony system zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zapewnia wysoką wiarygodność wyników badań. Badania prowadzimy zgodnie z najlepszą praktyką, z zachowaniem zasad bezstronności, niezależności i poufności. Nasze kompetencje do wykonywania badań są potwierdzone akredytacją udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 190 (akredytacja od 1998 r.).

Szczegółowy, aktualny zakres naszej akredytacji zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji AB 190)

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną lub skorzystanie z formularza zapytania ofertowego on-line: [ tutaj ]


W obszarze objętym akredytacją wykonujemy badania:


 • maszyn, urządzeń i motonarzędzi rolniczych, leśnych i ogrodniczych (w tym do pielęgnacji terenów przydomowych);
 • maszyn, urządzeń i motonarzędzi rolniczych, leśnych i ogrodniczych z wyposażeniem elektrycznym;
 • przyczep transportowych;
 • narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym;
 • elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego;
 • pojazdów samobieżnych.

Badania prowadzimy w następujących dziedzinach:


 • badania hałasu i akustyczne, w tym mocy akustycznej, emitowanej przez urządzenia do środowiska;
 • badania elektryczne;
 • badania mechaniczne;
 • badania właściwości fizycznych;

w tym badania bezpieczeństwa użytkowania. Realizujemy politykę jakości, wyrażoną w Deklaracji Dyrekcji Instytutu i Deklaracji Kierownictwa Laboratorium Badawczego


POZA ZAKRESEM AKREDYTACJI PCA:


 • Opracowujemy i aktualizujemy dokumentację oceny zgodności maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych oraz podobnych z dyrektywami UE, (w tym przeprowadzamy analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, wymaganą przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE), dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
 • Dokonujemy ocenę zgodności maszyn i przyczep rolniczych z przepisami o warunkach technicznych i wyposażenniu pojazdów (ruch po drogach publicznych) .

Szczegółowy, aktualny zakres naszej akredytacji zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji AB 190). W badaniach stosujemy wymagania i metody badawcze określone w normach EN, ISO, IEC i PN, w tym normach zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej.


Badania bezpieczeństwa użytkowania i mocy akustycznej wykonujemy dla potrzeb:


 • oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej: maszynową 2006/42/WE, niskonapięciową 2014/35/WE, hałasową 2000/14/WE i o ogólnym bezpieczeństwie
 • produktów 2001/95/WE, w tym dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
 • dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B”,
 • badań kontrolnych dla organów nadzoru rynku.

Badania wykonywane w Laboratorium Badawczym Maszyn Rolniczych mogą być podstawą do wystawiania deklaracji zgodności WE i oznaczania maszyn znakiem CE. Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Uczestniczymy w pracach normalizacyjnych w ramach komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jesteśmy członkiem rzeczywistym European Network for Testing of Agricultural Machines ENTAM oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, dzięki czemu stale doskonalimy metody badawcze.


Korzyści dla Klientów ze współpracy z akredytowanym Laboratorium Badawczym:


 • otrzymywanie wiarygodnych wyników badań, niezbędnych w procedurach oceny zgodności;
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa wyrobów;
 • unikanie lub eliminacja wad i niezgodności maszyn z wymaganiami, zapobieganie utraty reputacji i ewentualnych strat z tytułu odpowiedzialności za wadliwy wyrób;
 • otrzymywanie wyników badań uznawanych w innych krajach – dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie;
 • obniżenie ryzyka przy wprowadzaniu na rynek nowych maszyn lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań;
 • poprawa wizerunku firmy.

Naszymi atutami są:


 • wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań;
 • kompetentny personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych;
 • nowoczesne, często unikalne wyposażenie pomiarowo-badawcze;
 • bezstronność i niezależność;
 • przyjazne zasady współpracy z Klientami, w tym pomoc merytoryczna w celu uzyskania zgodności maszyn z dyrektywami UE, formułowanie opinii i interpretacji.

Uwaga Producenci maszyn emitujących hałas:


Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, obowiązująca od 29 grudnia 2009 r., obniżyła granicę ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora z 85 dB(A) do 80 dB(A), powyżej której producent maszyny zobowiązany jest podać w instrukcji obsługi wartość mocy akustycznej, emitowanej przez tę maszynę do środowiska. Polecamy nasze usługi badawcze.

Polecamy szczególnie:

 • współpracę przy realizacji projektów celowych, badawczych i rozwojowych, projektów europejskich oraz projektów dofinansowywanych z funduszy UE,
 • modelowanie bezpieczeństwa maszyny oraz ocenę zgodności z wymaganiami dyrektyw UE i norm zharmonizowanych na etapie koncepcji i projektowania wyrobu.

Oferujemy również inne usługi badawcze:


 • badania eksploatacyjne (w tym testy polowe) i laboratoryjne maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych,
 • badania bezpieczeństwa innych urządzeń,
 • ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych,
 • europejskie testy porównawcze, wykonywane wspólnie z DLG i ENTAM wg metodyk ENTAM,
 • badania, testy oraz ekspertyzy maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych dla potrzeb nadawania znaków:
  • „WYRÓB NA MEDAL” (wyróżnienie wyrobów o wysokich walorach użytkowych, potwierdzonych przez Łukasiewicz - PIMR jako niezależną instytucję),
  • „ZNAK BEZPIECZEŃSTWA KRUS” (wyróżnienie wyrobów o zwiększonych walorach bezpieczeństwa, nadawane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • pomiary mas oraz nacisków kół i osi jezdnych pojazdów drogowych (do 10 t/koło), na zgodność z przepisami ruchu drogowego,
 • pomiary zadymienia spalin wszystkich pojazdów drogowych z silnikiem wysokoprężnym, na zgodność z przepisami ruchu drogowego,
 • pomiary hałasu, drgań i zapylenia w środowisku pracy,

Prowadzimy:


 • szkolenia i seminaria na tematy związane ze stosowaniem dyrektyw Unii Europejskiej, przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa, bezpiecznych konstrukcji maszyn, metod badawczych, analizy zagrożeń i oceny ryzyka oraz zasad bezpiecznej pracy,
 • doradztwo w zakresie projektowania i wykonania bezpiecznych maszyn.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


INFORMACJA DLA KLIENTÓW ZLECAJĄCYCH BADANIA:

Do Laboratorium należy dostarczyć:


 • wybrany losowo kompletny egzemplarz maszyny (losowy wybór nie dotyczy prototypu),
 • instrukcję obsługi w języku polskim, zgodną z PN-ISO 3600:1998 i właściwą normą przedmiotową, zawierającą m.in. charakterystykę techniczną maszyny, schematy: elektryczny, układu sterowania, układu hydraulicznego i pneumatycznego (jeśli występują),
 • katalog części wymiennych (wskazany),
 • rysunek zestawieniowy (wskazany),
 • zamówienie na badania, zawierające określenie obiektu/obiektów badań i zakresu badań.

Maszyna (urządzenie) powinna posiadać właściwe oznakowanie ostrzegawczo - informacyjne, graficzne lub tekstowe w języku polskim, zgodne z PN-ISO 11684:1998 i właściwą normą przedmiotową.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Z NAMI I KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną
lub skorzystanie z formularza zapytania ofertowego on-line:
[ tutaj ]

kontakt


Skip to content