Archiwa rocznik 3/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

SPIS TREŚCI 3/2005

CONTENTS

Florian ADAMCZYK:

Methods of reducing of the propagation in the agricultural environment of the noise emitted by field-aggregates
Metody ograniczania rozprzestrzeniania się w środowisku rolniczym hałasu emitowanego przez agregaty polowe

 

Leopold BERKOWSKI
The influence of the state of the surface on properties of coats after metal spraying
Wpływ stanu powierzchni na właściwości powłok metalizowanych natryskowo

 

Piotr BONIECKI, Wojciech MUELLER
The neuronal classifying techniques in problems of identification of agricultural engineering
Neuronowe techniki klasyfikacyjne w problemach identyfikacyjnych inżynierii rolniczej

 

Zbigniew DWORECKI, Andrzej FISZER, Mariusz ŁOBODA, Jacek PRZYBYŁ:

Calculation of tractor and agricultural machines moments of inertia
Obliczanie momentów bezwładności ciągników i maszyn rolniczych

 

Włodzimierz KĘSKA, Paweł RATAJCZAK:

Simulation research of spreading process of mineral fertilizer by a disc spreader
Symulacyjne badania procesu wysiewu nawozu rozsiewaczem tarczowym

 

Ireneusz MALUJDA:

Refinement of thin layer of wood in hoot rolling process
Uszlachetnianie cienkiej warstwy drewna walcowaniem na gorąco

 

Wojciech MUELLER, Piotr BONIECKI, Jerzy WERES, Adam KRYSZTOFIAK:

EDUIR & BADNAK internet information systems applied in the processes of education & research management in agricultural engineering
Wykorzystanie internetowych systemów informatycznych EDUIR I BADNAK w procesie kształcenia i zarządzania badaniami w inżynierii rolniczej

 

Tadeusz PAWLICKI, Stefan FEDER:

International Agricultural Fair POLAGRA-FARM 2005
Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-FARM 2005

 

Janusz RUTKOWSKI, Jan SZCZEPANIAK:

Simulation and comparative researches of the air flow forced by wind machine work
Badania symulacyjne i porównawcze przepływu powietrza wymuszonego pracą maszyny wiatrowej

 

Jan SZCZEPANIAK:

Computer engineer simulation of maintenance of wind machine construction using virtual model
Badania symulacyjne wirtualnego modelu maszyny wiatrowej w aspekcie zachowań jej konstrukcji

 

A.V. KITUN, V.I. PEREDNIA, Wojciech TANAŚ:

Mobile means for giving fodders to cattle and the method of defining the area of their efficient application
Мобильные средства для раздачи кормов крупному рогатому скоту и методика расчета области их эффективного применения

 

L.J. STEPUK, A.N. KAVGARENJA, Wojciech TANAŚ:

Design procedure of monodisperse sprayer of the clarified manure drains
Методика расчета монодисперсного распылителя осветлённых навозных стоков

 

Skip to content