Archiwa rocznik 2/2005 – JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING

SPIS TREŚCI 2/2005
CONTENTS

 

Florian ADAMCZYK:

The influence of the vegetation as hindrances on the fall of sound level of agricultural tractors on the way of the sound spreading
Wpływ roślinności na spadek poziomu dźwięku ciągników rolniczych na drodze jego propagacji

 

Piotr BONIECKI:

Using of neuronal techniques in agricultural practice
Wykorzystanie technik neuronowych w praktyce rolniczej

 

Piotr BONIECKI:

The use of artificial neuronal networks of the rbf type for prediction of yield of chosen cereal plants
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych typu rbf do predykcji plonu wybranych roślin zbożowych

 

Piotr BONIECKI, Adam KRYSZTOFIAK, Mirosław CZECHLOWSKI, Andrzej PRZYBYLAK:

Selected methods of artificial intelligence in the process of diagnosing of chosen agricultural tractors
Wybrane metody sztucznej inteligencji w procesie diagnozowania wybranych ciągników rolniczych

 

Karol DURCZAK, Czesław RZEŹNIK:

Systematization of coefficients of quality of work of agricultural machines
Systematyzacja wskaźników jakości pracy maszyn rolniczych

 

P. JEVICZ, V.O. DUBROVIN, Z. SZEDIVA:

Existing standards and their need for liquid and gaseous alternative fuels standards

 

Włodzimierz KĘSKA, Stefan FEDER, Konrad WŁODARCZYK:

Screening of the granular materials on the vibrational sieves with pneumatic aid
Pneumatyczne wspomaganie sortowania mieszanin ziarnistych na sitach drgających

 

Tomasz OLSZEWSKI, Jacek DACH, Aleksander JĘDRUŚ:

Modeling of the natural fertilizers composting process in the heat generating aspect
Modelowanie procesu kompostowania nawozów naturalnych w aspekcie generowania ciepła

 

Michał ZIELNICA, Włodzimierz TALARCZYK:

Simulation of loads of multi-role aggregate for ploughless soil tillage
Symulacja obciążeń wielozadaniowego agregatu do bezorkowej uprawy gleby

 

Daniel BUCZMA:

Laser carbonizing of low-carbon steel
Nawęglanie laserowe stali niskowęglowych

 

Grzegorz KINAL, Włodzimierz WALIGÓRA:

Results of the test of laser boronizing of machine elements made of gray cast iron
Badania efektów borowania laserowego elementów z żeliwa szarego

 

Marta PACZKOWSKA, Włodzimierz WALIGÓRA:

Laser boronizing effect on surface layer of nodular iron parts. Part 1: Comparison of laser and diffusion boronizing structure
Wpływ borowania laserowego na strukturę warstwy powierzchniowej elementów z żeliwa sferoidalnego. Część 1: Porównanie struktury
po borowaniu dyfuzyjnym i laserowym

 

Marta PACZKOWSKA:

Laser boronizing effect on surface layer of nodular iron parts. Part 2: Transition and hardened zone structure
Wpływ borowania laserowego na strukturę warstwy powierzchniowej elementów z żeliwa sferoidalnego
Część 2: Struktura strefy przejściowej i zahartowanej

 

 

Skip to content